Đổi thẻ cào

Đổi thẻ cào chiết khẩu tốt nhất thị trường. Cam kết không nuốt thẻ, không làm lag web đối tác khi kết nối API. Vào mùa cước điện thoại giá đổi thẻ sẽ tốt hơn, có hỗ trợ phí (chiết khấu) đổi thẻ 1 giá cả tháng

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Đại lý 13.2% 13.2% 13.2% 11.2% 11.2% 11.7% 11.7% 12.2% 12.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại lý 13% 15% 15% 14.5% 14.5% 14% 13.8% 13.5% 13.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại lý 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại lý 18% 18% 18% 17.5% 16.5% 14.5% 14.5% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại lý 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại lý 12.5% 12.5% 20% 12.5% 12.5% 12.5% 20% 12% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đại lý 15.5% 15.5% 22% 15.5% 15.5% 15.5% 20% 15.5% 15.5% 16% 16% 16%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đại lý 12% 12% 12% 12% 12%